Poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony.
 
 

Dokumenty

 
 

Wychowanie jest spotkaniem osób:
 mistrza i ucznia;
ich wspólną wędrówką ku prawdzie,
dobru i pięknu.
Maria Konopnicka

MISJA    SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest wykształcenie i wychowanie młodego człowieka. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Wychowując młodego człowieka chcemy, by kierował się uniwersalnymi wartościami jakimi są szacunek, zaufanie, umiejętność komunikowania się, otwartość, ład i akceptacja.

WIZJA   SZKOŁY

Nasza szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Wizją naszej szkoły jest współdziałanie wszystkich organów szkoły. Działania te mają na celu zapewnienie uczniom warunków do prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie. W pracy szkoły bierzemy pod uwagę potrzeby i zdolności uczniów. Tworzymy warunki do ich wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości. Chcemy, by uczniowie kończący naszą szkołę posiadali wiedzę i umiejętności potrzebne na dalszym etapie kształcenia, by odkrywali własne talenty i rozwijali je, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, środowiska i kraju. Naszym celem jest także, by nasi absolwenci znali historię i kulturę naszej „małej ojczyzny” i naszego kraju oraz odczuwali więź i szacunek dla dorobku pokoleń, propagowali zdrowy styl życia, byli świadomi zagrożeń cywilizacyjnych, cechowali się tolerancją i empatią.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej im. S. Lubomirskiego:

 • posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym poziomie edukacyjnym
 • umiejętnie wykorzystuje media do nauki i pracy
 • sprawnie komunikuje się w języku ojczystym oraz w językach obcych
 • posiada umiejętność pracy w zespole, jest kreatywny, odpowiedzialny  i obowiązkowy
 • jest empatyczny; chętnie pomaga innym
 • jest otwarty, przygotowany do życia w zmieniającym się świecie
 • jest związany ze swoim regionem, zna jego historię i dorobek kulturowy
 • jest przygotowany do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych
 • dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia
 • prezentuje postawę proekologiczną
 • jest samodzielny i odpowiedzialny za własne czyny
 • wie, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • ma świadomość konieczności współpracy i integracji przy zachowaniu własnej tożsamości i odrębności
 • utrzymuje kontakt ze swoją szkołą po jej ukończeniu

DOKUMENTY

Zgoda na upublicznianie wizerunku, zgoda na uczestnictwo w Konkursach/Olimpiadach

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Procedury bezpieczeństwa 2017

Statut SP w Nowym Wisniczu

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin dowozów w Szkole Podstawowej