• Misja i wizja szkoły

   • Wychowanie jest spotkaniem osób:
     mistrza i ucznia;
    ich wspólną wędrówką ku prawdzie,
    dobru i pięknu.
    Maria Konopnicka

    MISJA    SZKOŁY

    Misją naszej szkoły jest wykształcenie i wychowanie młodego człowieka. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

    Wychowując młodego człowieka chcemy, by kierował się uniwersalnymi wartościami jakimi są:

                                                                                                                                                                                         szacunek, 

                                                                                                                                                                                         zaufanie, 

                                                                                                                                                                  umiejętność komunikowania się, 

                                                                                                                                                                                         otwartość, 

                                                                                                                                                                                         ład 

                                                                                                                                                                                         akceptacja.

    WIZJA   SZKOŁY

    Nasza szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Wizją naszej szkoły jest współdziałanie wszystkich organów szkoły. Działania te mają na celu zapewnienie uczniom warunków do prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie. W pracy szkoły bierzemy pod uwagę potrzeby i zdolności uczniów. Tworzymy warunki do ich wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości. Chcemy, by uczniowie kończący naszą szkołę posiadali wiedzę                i umiejętności potrzebne na dalszym etapie kształcenia, by odkrywali własne talenty i rozwijali je, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, środowiska i kraju. Naszym celem jest także, by nasi absolwenci znali historię i kulturę naszej „małej ojczyzny” i naszego kraju oraz odczuwali więź i szacunek dla dorobku pokoleń, propagowali zdrowy styl życia, byli świadomi zagrożeń cywilizacyjnych, cechowali się tolerancją i empatią.

     

    SYLWETKA ABSOLWENTA

    Absolwent Szkoły Podstawowej im. S. Lubomirskiego:

    • posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym poziomie edukacyjnym
    • umiejętnie wykorzystuje media do nauki i pracy
    • sprawnie komunikuje się w języku ojczystym oraz w językach obcych
    • posiada umiejętność pracy w zespole, jest kreatywny, odpowiedzialny  i obowiązkowy
    • jest empatyczny; chętnie pomaga innym
    • jest otwarty, przygotowany do życia w zmieniającym się świecie
    • jest związany ze swoim regionem, zna jego historię i dorobek kulturowy
    • jest przygotowany do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych
    • dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia
    • prezentuje postawę proekologiczną
    • jest samodzielny i odpowiedzialny za własne czyny
    • wie, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
    • ma świadomość konieczności współpracy i integracji przy zachowaniu własnej tożsamości i odrębności
    • utrzymuje kontakt ze swoją szkołą po jej ukończeniu