• REGULAMIN  NAUKI  ZDALNEJ DLA UCZNIA

      25.03.2020

      REGULAMIN  NAUKI  ZDALNEJ

      dla ucznia (do wiadomości rodzica/opiekuna prawnego)

      w Szkole Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

      § 1

      Postanowienia ogólne

      1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki uczniów w Szkole Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.
      2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
      • Nauce zdalnej – należy przez to rozumieć pracę ucznia wykonywaną przez czas oznaczony poza budynkiem szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli uczenie się  poza takim miejscem jest możliwe,
      • Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia, który czasowo pracuje w domu, korzystając z urządzeń multimedialnych, przy wsparciu online nauczycieli,
      • Szkole – należy przez to rozumieć zespół nauczycieli uczących danego ucznia

       

      § 2

      Warunki dopuszczalności nauki zdalnej

      1. Uczeń jest zobowiązany do uczenia się  zdalnie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 po otrzymaniu od nauczycieli  drogą elektroniczną lekcji, zadań i ćwiczeń do realizacji w domu,  umieszczonych na stronie szkoły: szkolawisnicz.pl, za pomocą poczty elektronicznej, portali społecznościowych, platform edukacyjnych i innych form wykorzystywanych do tej pory przez nauczycieli w pracy z uczniami i ustalonymi z poszczególnymi zespołami klasowymi.  

       

      § 3

      Prawa i obowiązki szkoły

      1. Szkoła zobowiązuje się do przekazywania uczniowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający uczniowi uczenie się  zdalnie.
      2. Szkoła ma prawo kontrolować zdalne uczenie się i systematyczne przesyłanie materiałów zwrotnych.
      3. Szkoła  zapewnia uczniowi wsparcie w organizacji nauki, pomocy w rozwiązywaniu problemów  i trudności związanych z realizacją zadań.
      4. Realizacja kształcenia na odległość ma uwzględniać:
       1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
       2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu
       3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  w ciągu dnia
       4. zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację  elektroniczną, w tym dotyczące czasu korzystania z tych urządzeń (komputer, telewizor, telefon)
       5. dostępność urządzeń w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną
       6. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
       7. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
      5. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( w tym korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, indywidualne godziny zajęć w ramach IPET) są również prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
      6. Wychowawcy klas w ramach realizacji obowiązków wychowawców i zajęć z wychowawcą utrzymują kontakt ze swoimi wychowankami i ich rodzicami, przyjmują od nich uwagi odnośnie realizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  i przekazują je do dyrekcji szkoły.
      7. Pedagog szkolny pełni dyżury w celu udzielania wsparcia uczniom, rodzicom, wychowawcom, nauczycielom w godzinach jego ustalonych dyżurów w bieżącym roku szkolnym. Kontakt z pedagogiem szkolnym może odbywać się elektronicznie (poprzez pocztę elektroniczną: seredynskarenata@gmail.com)
      8. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może odbywać się za pomocą przesyłania materiałów z wykorzystaniem:
       1. strony internetowej szkoły: szkolawisnicz.pl, na której nauczyciele zamieszczają materiały do pracy dla uczniów
       2. poczty elektronicznej
       3. portali społecznościowych
       4. innych form wykorzystywanych do tej pory przez nauczycieli w pracy z uczniami  i ustalonymi z poszczególnymi zespołami klasowymi.
      9. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może odbywać się z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizyjnych i radiowych.
      10. W przypadku uczniów, którzy ze względu na warunki rodzinne, sprzętowe, dostęp do Internetu, nie mają możliwości korzystania z metod i technik kształcenia na odległość proponowanych przez szkołę, wychowawca wspólnie z uczniem i rodzicami/opiekunami prawnymi ustali sposób przekazywania  materiałów, wskazówek do samodzielnej pracy z poszczególnych przedmiotów i przekaże informację do dyrekcji szkoły w celu ustalenia sposobu postępowania.
      11. Dla powyższych uczniów przewiduje się przygotowanie materiałów przez poszczególnych nauczycieli        w wersji papierowej i przekazanie ich uczniom (np. przez odbiór osobisty rodziców). W takim przypadku nauczyciel przygotuje materiały dla ucznia na dłuższy czas.

      § 4

      Prawa i obowiązki ucznia

      1. Uczeń uczy się zdalnie. Uczeń  jest zobowiązany do kontaktu ze szkołą drogą elektroniczną, odbierania    i przesyłania zadań.
      2. Podstawową formą kontaktu między uczniami, wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, rodzicami są: poczta elektroniczna nauczycieli i uczniów (bądź rodziców) oraz telefony.
      3. W przypadku uczniów, którzy ze względu na warunki rodzinne, sprzętowe, dostęp do Internetu nie mają możliwości korzystania z metod i technik kształcenia na odległość proponowanych przez szkołę, wychowawca wspólnie z uczniem i rodzicami/opiekunami prawnymi ustali sposób przekazywania  materiałów, wskazówek do samodzielnej pracy z poszczególnych przedmiotów i przekaże informację do dyrekcji szkoły w celu ustalenia sposobu postępowania.
      4. Dla tych uczniów przewiduje się przygotowanie materiałów przez poszczególnych nauczycieli w wersji papierowej i przekazanie ich uczniom (np. przez odbiór osobisty rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)). W takim przypadku nauczyciel przygotuje materiały dla ucznia na dłuższy czas.
      5. Zasady oceniania osiągnięć uczniów podczas realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod        i technik kształcenia na odległość. Ocenie mogą podlegać: 
       1. prace, ćwiczenia projektowe, rysunkowe, prezentacje i inne samodzielnie opracowane przez uczniów na podstawie wskazówek nauczycieli, przekazywanych elektronicznie lub w inny sposób ustalony z nauczycielem
       2. testy, sprawdziany zrealizowane z wykorzystaniem ogólnie dostępnych platform przewidzianych do tego celu
       3. efekty rozmów z uczniami podczas dyżurów z wykorzystaniem technik online, czatów, itp.
      6. W przypadku uczniów, którzy ze względu na warunki rodzinne, sprzętowe, dostęp do Internetu, nie mają możliwości korzystania z metod i technik kształcenia na odległość proponowanych przez szkołę, ocenianie odbywać się będzie na podstawie prac, projektów, ćwiczeń itp. wykonanych przez ucznia i dostarczanych do szkoły (osobiście przez rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
      7. Ocenianie zajęć wychowania fizycznego może obejmować ocenę przygotowanych przez ucznia opracowań dotyczących zdrowego trybu życia, wpływu sportu na zdrowie człowieka bądź innych związanych z teorią sportu.
      8. Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o otrzymanej ocenie bezpośrednio i na bieżąco.
      9. Wychowawcy klas informują rodziców/prawnych opiekunów o wszystkich ocenach cząstkowych ucznia drogą elektroniczną, telefoniczną raz w tygodniu.
      10. Uczniowie mogą poprawiać oceny zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
      11. W mocy pozostają zapisy Statutu Szkoły dotyczące:
       1. warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                        z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
       2. egzaminów klasyfikacyjnych
       3. egzaminów poprawkowych
       4. trybu postępowania w przypadku zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
      12. Ewentualne zmiany w tym zakresie, w szczególności dotyczące formy poprawy lub egzaminu, terminów będą podawane w terminie późniejszym w zależności od dalszych decyzji Ministra Edukacji Narodowej odnośnie kontynuowania, bądź nie, realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
      13. W ocenianiu zachowania brane pod uwagę będzie  zaangażowanie uczniów w realizację obowiązków wynikających z kształcenia na odległość, z uwzględnieniem jego możliwości indywidualnych (wiek uczniów), w tym warunków rodzinnych, sprzętowych itp.
      14. Uczeń ma prawo do wsparcia ze strony szkoły. Uczeń niezwłocznie zgłasza nauczycielowi wszelkie problemy związane z danym przedmiotem.
      15. Uczeń wraz z rodzicami  zobowiązuje się zorganizować stanowisko do nauki zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
      16. Uczeń nie upublicznia materiałów wypracowanych i przesłanych mu przez nauczycieli.
      17. Materiały otrzymywane od nauczycieli pozostają tylko do użytku szkolnego i nie podlegają dalszemu przesyłaniu.

      §5

      Postanowienia końcowe

      1. Nauka zdalna jest prowadzona przez czas określony w zarządzeniu dyrektora szkoły. Szkoła  może dowolnie kształtować okres wykonywania nauki zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
      2. Przed przystąpieniem do wykonywania nauki zdalnej uczeń i jego rodzice zapoznają się  z treścią niniejszego Regulaminu. Rodzice potwierdzają oświadczeniem w formie SMS lub e-mail do wychowawcy klasy o treści:

       

      Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zdalnego nauczania i przyjmuję do realizacji.

      podpis rodzica, podpis ucznia

       

       

     • Jak wspierać i motywować dzieci do nauki w nauczaniu zdalnym.

      23.03.2020      Szanowni Rodzice, to zrozumiałe, że uczymy się tej formy pracy, tak dla Was jak i dla nas oraz dzieci nowej i jeszcze nieoswojonej. Dlatego też ważne jest, abyśmy się nawzajem wspierali i podjęli takie działania, które przyniosą najlepsze efekty.

      Zapewnijmy dzieciom poczucie bezpieczeństwa. W świecie, w którym panuje niezwykły natłok informacji, nawet dorosłemu trudno je zweryfikować i oddzielić te najważniejsze. Dlatego tak ważne jest, abyśmy ograniczyli potęgowanie lęku i niepewności u dzieci, zapewnili im ograniczony dostęp do informacji, które wywołują lęk. Rozmawiajmy z dziećmi, oswajajmy nową sytuację i zadbajmy o to, aby dzieci widziały nasze opanowanie. Bądźmy wsparciem i nie bagatelizujmy tego, że dzieci mogą mieć nadmierne obawy, nie lekceważmy ich pytań, dociekliwości. Wykażmy się większą niż dotychczas troską, aby odczuły, że są bezpieczne.

      Zorganizujmy dobrze dzień. To co pomaga zmobilizować się do pracy, to przede wszystkim dobra organizacja czasu. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie niezbędne  książki i pomoce, tak, aby później niepotrzebnie się nie rozpraszać.  Odrabianie lekcji warto zacząć od najtrudniejszego zadania, kiedy umysł jest wypoczęty. Należy pomyśleć, aby podzielić naukę na krótsze  partie i robić przerwy ( szczególnie w przypadku młodszych dzieci).

      Bardzo ważna jest systematyczność. Tutaj duża rola należy do rodziców, którzy powinni być                              „ stróżami” systematyczności. Kiedy dziecko rozłoży naukę na mniejsze części i  będzie robić to systematycznie szybko zauważy, że przynosi to efekty i nie wymaga ogromnego wysiłku.

      Zadbajmy o komfort nauki, ciszę i dobre okoliczności do koncentracji.

      Doceniajmy starania i chwalmy. Duży wpływ na motywację ma pozytywna ocena, każdy lubi, gdy jego wysiłki są zauważone i docenione. Nic tak nie uskrzydla jak pochwała i uznanie. Pamiętajmy więc, aby dostrzegać drobne nawet postępy i stawiać dziecku wymagania adekwatne do jego możliwości.

      Bądźmy blisko, wspierajmy, ale nie wyręczajmy. Pamiętajmy, że nawet najlepsze metody mogą zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem. Choć wiele dzieci zajmuje postawę buntowniczą , tak naprawdę liczą się ze zdaniem swoich rodziców i chcą ich zadowolić. Jeżeli więc rodzice mówią i pokazują, że nauka jest ważna, to dzieci również będą takiego zdania. Jeżeli natomiast wyrażają się lekceważąco o szkole i nauczycielach, to nie powinno dziwić, że zachowanie dzieci jest opozycyjne wobec obowiązków szkolnych.

      Szczególnie w tym czasie zadbajmy o to, co dziecko robi w Sieci, z kim się komunikuje. Bądźmy czujni, ponieważ teraz dzieci mają większy dostęp do Internetu.

      Dziękujemy Państwu za współpracę.

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. St. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

     • KOMUNIKAT

      18.03.2020

      Szanowni Państwo, w związku z występowaniem coraz liczniejszych

      przypadków koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo

      Państwa i pracowników  szkoła  jest zamknięta do odwołania.

       

      W PILNYCH SPRAWACH PROSIMY O KONTAKT:

       

      Telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 – 15:00

       

      tel. 14 61 287 88

      602 183 630,   508 299 549

         elektroniczny:

      sekretariat@szkolawisnicz.pl

      Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

      odbywa się tylko drogą mailową.

     • INFORMACJA

      16.03.2020

      Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  w Szkole Podstawowej im. S. Lubomirskiego  w Nowym Wiśniczu

      zostają zawieszone do 25 marca 2020r. (środa). 

       

       

      Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo,  pracowników szkoły,  Pańtawa - podręczniki uczniów edukacji wczesnoszkolnej można odebrać

      do środy tj. 18.03.2020 r. ,

      zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny.

     • Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej dla uczniów klas 1-3

      04.03.2020

      W dniu 25 lutego 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej dla uczniów klas 1 - 3, rozpoczęty uroczyście o godz. 8.00 w bibliotece szkolnej przez panią dyrektor - mgr Teresę Kowalską - Rydz. W konkursie uczestniczyło 20 uczniów.
      Występy uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: mgr Dorota Stus, mgr Karina Grandys. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło 28 lutego 2020 roku.
      Laureaci konkursu:

      • w kategorii klas pierwszych:
       I miejsce: Antonina Wzorek (1a)
       II miejsce: Magdalena Adamczyk (1b)
       III miejsce: Kalina Trojan (1a)
      • w kategorii klas drugich:
       I miejsce: Jagoda Dybaś (2a)
       II miejsce: Maja Obrał (2a)
       III miejsce: Julia Zgłobicka (2c)
      • w kategorii klas trzecich:
       I miejsce: Marcelina Gicala (3d)
       II miejsce: Malwina Guzik (3c)
       III miejsce: Aleksandra Bukowiec (3d)
       WYRÓŻNIENIE: Magdalena Lemańska (3d)

      Wśród utworów, które wykonywały dzieci były m.in. : Don't worry, be happy (Bobby McFerrin)You are my sunshine (Alan O'Bryant), Hallelujah (Leonard Cohen), Roar (Katy Perry), Superhero (Viki Gabor), Dance Monkey (Tones and I).

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy występu, a laureatom wybitnych umiejętności językowych i muzyczno-wokalnych.

      Dziękujemy p. Patrycji Gaży za pomysł konkursu, jego przygotowanie oraz zakup i sponsorowanie połowy kosztów nagród (drugą połowę zasponsorowała dyrekcja „małej szkoły” ze środków pozyskanych m.in. z loterii fantowej i kiermaszu świątecznego).   
                                                                                                                           

      Marta Bielewicz

     • “Młodzież zapobiega pożarom”

      03.03.2020

      27 lutego odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.Turniej przeprowadzony został wśród uczniów szkół z terenu gminy Nowy Wiśnicz w dwóch kategoriach wiekowych:

      • I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI (10-13 lat),  

      • II grupa – uczniowie szkól podstawowych klasy VII –VIII (14-16 lat).

       

      Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie:

      Marcin Krawczyk- kl IVB

      Tomasz Bębenek - kl IVB

      Mateusz Salwa - kl VIII A

      Maciej Janiczek- kl VIIIA

      Jakub Gawąd - kl VIIA

      Uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu pożarnictwa m.in.: tradycji i historii straży pożarnych, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, prowadzenia akcji ratowniczych, sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zabezpieczeń przeciwpożarowych, zasad ewakuacji ludzi, zasad udzielania pierwszej pomocy.

      W Eliminacjach gminnych Mateusz Salwa zajął zaszczytne II miejsce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 

      Agnieszka Bakalarz