•  Informacje o dostępności cyfrowej i architektonicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

    1. Dostępność cyfrowa

   Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu  dalej zwaną SP Nowy Wiśnicz.

   SP Nowy Wiśnicz informuje, że serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus  na serwerze edupage.org 

   Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła publikując stronę internetową mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

   System umożliwia m.in.:

   • zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
   • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA)
   • wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A)

   Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.

   Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.szkolawisnicz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Data publikacji strony internetowej: 08.11.2019 r.

   Status pod względem zgodności z ustawą:

   serwis internetowy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne, wynikające z narzuconych funkcjonalności przez platformę edupage.org i firmę Librus:

   1. część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
   2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
   3. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   1. Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2021 r.
   2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
   3. Na stronie internetowej: www.szkolawisnicz.pl (www.spnowywisnicz.edupage.org) można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
   4. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności strony internetowej odpowiada: Małgorzata Korta, e-mail: sekretariat@szkolawisnicz.pl, tel.: 14 612 87 88.
   5. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada: Dyrektor Szkoły, e-mail: sekretariat@szkolawisnicz.pl, tel. 14 612 87 88

   Każdy ma prawo:

   1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
   4. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania:

   1. na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   Organ prowadzący szkołę: Gmina Nowy Wiśnicz, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz tel.: 14 685 09 10

    

   Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

    

   ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel: 12 448-11-10

   kurator@kuratorium.krakow.pl

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać